Procediment

IVA. Regularització a falta de presentació.