Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Estar al corrent de les obligacions tributàries.