Procediment

IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA de les prestacions de servicis i entregues de béns accessoris efectuades als seus membres per determinats organismes sense finalitat lucrativa.

IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA de les prestacions de servicis i entregues de béns accessoris efectuades als seus membres per determinats organismes sense finalitat lucrativa.