Procediment

Model 568. Impost sobre Determinats Mitjans de Transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori.