Procediment

Model 06. Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ.