Procediment

IRPF. Declaració de la minoració del rendiment net en les activitats en estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals

IRPF. Declaració de la minoració del rendiment net en les activitats en estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals