Procediment

Model 149. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. Comunicació de l'opció, renúncia o exclusió.