Procediment

Model 150. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Per a contribuents que hagen optat per este règim abans de l'1 de gener de 2015)

Model 150. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Per a contribuents que hagen optat per este règim abans de l'1 de gener de 2015)