Procediment

Model 151. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Model 151. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.