Procediment

Model 121. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració

Model 121. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec: Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració