Procediment

Model 655. Impost sobre Successions i Donacions Consolidació de domini per extinció d'usdefruit.