Procediment

Model 696. Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós administratiu i social.