Procediment

Model 681. Taxa per la prestació de servicis de gestió de residus radioactius a què es referix l'apartat 3 de la disposició addicional sisena de la Llei 54/1997.