Procediment

Model 685. Taxa sobre apostes i combinacions aleatòries, autoliquidació.