Procediment

Model 763. Autoliquidació de l'Impost sobre Activitats de Joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals.