Procediment

Model 202. IS. Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol). Pagament fraccionat.