Procediment

Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant de l'Administració Tributària.