Procediment

Model 213. IRNR. Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents.