Procediment

Model 216. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (declaració - document d'ingrés).