Procediment

Model 247. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altre.

Model 247. IRNR. Impost sobre la Renda de no Residents. Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altre.