Procediment

Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents a altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària.