Procediment

Model 117. Retencions i ingressos a compte en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre Societats i l'Impost sobre la Renda de No Residents. Rendes procedents de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.

Model 117. Retencions i ingressos a compte en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre Societats i l'Impost sobre la Renda de No Residents. Rendes procedents de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.