Procediment

Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, l'amortització, el reemborsament, el bescanvi o la conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i la utilització de capitals aliens.

Model 124. Retencions i ingressos a compte. Rendes i rendiments del capital mobiliari derivats de la transmissió, l'amortització, el reemborsament, el bescanvi o la conversió de qualsevol classe d'actius representatius de la captació i la utilització de capitals aliens.