Procediment

Model 136. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.