Procediment

Model 295. Declaració Informativa. Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles.

Model 295. Declaració Informativa. Relació anual individualitzada dels clients amb la posició inversora en les Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva espanyoles.