Procediment

Model 038. Declaració Informativa. Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics.