Procediment

Model 363. IVA: Sol·licitud de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels Organismes Internacionals reconeguts per Espanya. (Article 10, apartat 1, del Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre).

Model 363. IVA: Sol·licitud de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels Organismes Internacionals reconeguts per Espanya. (Article 10, apartat 1, del Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre).