Procediment

Autoritzacions. Acords de valoració prèvia entre persones o entitats vinculades