Procediment

Pagament de deutes amb béns del Patrimoni Històric Espanyol.