Procediment

Declaració de lesivitat d'actes anul·lables de Recaptació.