Procediment

Rectificació d'errors d'actes de Recaptació.