Procediment

Altres procediments de Duanes

Dades generals


Denominación

Altres procediments de Duanes

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Creació un procediment genèric, que permeta als contribuents relacionar-se electrònicament amb l'AEAT en la tramitació dels procediments que no compten amb cap altre tràmit electrònic més específic, que permeta realitzar el que fins a l'entrada en vigor de les noves lleis 39/2015 i 40/2015 es feia de manera presencial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administración

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

La documentació que l'interessat desitge adjuntar en la presentació mitjançant el registre electrònic.

Fases del procediment/servei

En tractar-se d'un procediment genèric, les actuacions del qual probablement acabaran reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar les fases de tramitació.

Formularis

Procediment genèric (tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

com.vignette.as.client.common.StreamOpsInputStream@1ce7c91f

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 02-10-2015).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-10-2015)