Procediment

Procediment censal. Precursors

Dades generals


Denominación

Procediment censal. Precursors

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'Article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud model oficial amb aportació de documentació justificativa, entre altres: còpia autenticada del Registre d'empreses o activitats; persona responsable amb descripció de la funció i tasques, direccions completes dels establiments.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud. Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per tal de poder obtindre el corresponent certificat d'inscripció en el Registre.
Finalització. Acord de l'òrgan competent concedint o denegant la inscripció, i assignant-li un número de registre.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Segons la normativa aplicable

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) Nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 26-enero-2005)

Reglamento (CE) Nº 1277/2005 de la Comisión, de 27 de julio de 2005, por el que se establecen normas de aplicación para el Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento y del Consejo, sobre precursores de drogas, y para el Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 03-agosto-2005)

Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas. (BOE 16-junio-2009)