Procediment

Llicències d'activitat precursors

Dades generals

Denominación

Llicències d'activitat precursors

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències i concessions

Matèria

Duanes

Objecte

Llicència d'activitat d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud model oficial amb aportació de documentació justificativa, entre altres: còpia autenticada del Registre d'empreses o activitats; persona responsable amb descripció de la funció i tasques, direccions completes dels establiments.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud. Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per tal de poder obtindre la corresponent llicència d'activitat.
Finalització. Acord de l'òrgan competent concedint o denegant la llicència, i assignant-li un número.
En els supòsits de renovació de llicències el termini de resolució és de trenta dies hàbils.

Termini de resolució

60 dia/es hàbil/s

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (CE) Nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 26-enero-2005)

Reglamento (CE) Nº 1277/2005 de la Comisión, de 27 de julio de 2005, por el que se establecen normas de aplicación para el Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento y del Consejo, sobre precursores de drogas, y para el Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 3-agosto-2005)

Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas. (BOE 16-junio-2009)