Procediment

Operador Econòmic Autoritzat

Dades generals


Denominación

Operador Econòmic Autoritzat

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari d'autorització de l'operador econòmic autoritzat (OEA).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Hauran de seguir el model aprovat en la normativa comunitària (annex 1 quater del Reglament 2454/1993, de la Comissió).

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud/tramitació. Auditoria de l'empresa per tal de verificar que complix els requisits exigits per la normativa. Finalització. Concessió o denegació del certificat sol·licitat.

Termini de resolució

120 dia/es natural/s

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero