Procediment

Règims especials: Autorització de destinació final.

Dades generals


Denominación

Règims especials: Autorització de destinació final.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment de concessió de l'autorització del règim especial de destinació final.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

D'acord amb les dades de l'annex A del Reglament Delegat (UE) 2015/2446

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud. Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per a poder obtindre el benefici aranzelari corresponent. Finalització. Acord de l'òrgan competent en què es concedix o es denega la sol·licitud.

Termini de resolució

120 dies naturals

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero