Procediment

Autorització de fàbriques de sucre i isoglucosa.

Dades generals


Denominación

Autorització de fàbriques de sucre i isoglucosa.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització d'empreses fabricants de sucre i isoglucosa i d'empreses transformadores de sucre industrial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud d'acord amb el model previst en la legislació vigent.
Tramitació. Realitzada pels servicis de Duanes de la Delegació territorial corresponent de l'AEAT.
Finalització. Acord de l'òrgan competent per tal de concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

6 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) nº 952/2006, que plica Reglamento (CE) núm. 318/2006, de 20-2-1006 (LCEur 2006\414), referente a la gestión del mercado interior del azúcar y al régimen de cuotas.

Reglamento (CE) nº 967/2006, aplica Reglamento (CE) núm. 318/2006, de 20-2-1006 (LCEur 2006\414), que se refiere a la producción obtenida al margen de cuotas en el sector del azúcar.

ORDEN EHA/3999/2007, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión y control de las cuotas de producción de azúcar e isoglucosa. (BOE 11-enero-2008)