Procediment

Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF.

Dades generals


Denominación

Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de registre d'operadors en el cens de números de registre i identificació d'operadors econòmics o d'associació d'un número d'identificació fiscal atribuït per l'AEAT a un EORI assignat per un altre estat membre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

La sol·licitud no està subjecta a un format específic i no requereix aportar cap documentació addicional excepte, si s'escau, justificació del poder de la representació.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud a través de l'Oficina Virtual de Duanes i IE o mitjançant un escrit dirigit a qualsevol dependència de duanes i IE.
Tramitació. El Departament de Duanes i IE concedirà el registre/associació sol·licitat després de comprovar el sistema centralitzat gestionat per la Comissió Europea i verificar que l'operador no haja estat registrat prèviament.
Finalització. Concessió o denegació del registre/associació sol·licitat.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir  a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18 -diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero