Procediment

Registres i censos: Autorització (o revocació de l'autorització) de cessió de dades a l'ICEX Espanya Exportació i Inversions per a la inclusió en el Directori d'Exportadors Espanyols.

Dades generals


Denominación

Registres i censos: Autorització (o revocació de l'autorització) de cessió de dades a l'ICEX Espanya Exportació i Inversions per a la inclusió en el Directori d'Exportadors Espanyols.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Autoritzar o revocar la inclusió de dades del contribuent sobre les operacions realitzades de comerç exterior en el directori de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Consulta telemàtica.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Órgano de resolución

Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero