Procediment

Autorització per a transformar sucre o isoglucosa industrial.

Dades generals


Denominación

Autorització per a transformar sucre o isoglucosa industrial.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització per a transformar sucre o isoglucosa industrial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Documentació exigida per la normativa.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentar sol·licitud i documentació
Tramitació. Aportar documentació i comunicar modificacions
Finalització. Acord òrgan competent (este acord no impedix que amb posterioritat l'empresa aporte periòdicament documentació)

Termini de resolució

3 mes/os

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap recurs contenciós administratiu.

Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) 967/2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 318/2006 del Consejo en lo que se refiere a la producción obtenida al margen de cuotas en el sector del azúcar. (DOUE 30-junio-2006)

Orden PRE/4000/2007 por la que se establecen medidas de control de la producción de azúcar y se regula la gestión de la producción de azúcar destinada a uso industrial. (BOE 11-enero-2008)