Procediment

Registres i censos: Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners.

Dades generals


Denominación

Registres i censos: Sol·licitud d'inscripció en el registre de representants duaners.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud de la inscripció en el registre de representants duaners a l'efecte de poder exercir l'activitat de presentació de declaracions duaneres per compte de tercers.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

L'interessat ha d'adjuntar la documentació que justifique el compliment de les condicions per a la seua inscripció previstes en el RD 335/2010

Fases del procediment/servei

Inici:
L'interessat ha de presentar les dades requerides per a la inscripció en el registre de representants duaners, juntament amb els documents necessaris per a justificar el dret a la seua inscripció.
Tramitació:
L'Agència Tributària efectuarà, si escauen, les comprovacions oportunes de la declaració i els documents adjunts.
Finalització:
Inscripció en el registre de representants duaners i la seua comunicació al sol·licitant.

Termini de resolució

1 mes/os

Órgano de resolución

Director del Departament de Duanes i Impostos Especials

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros.

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero