Procediment

Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per a expedir una prova d'estatut de la UE a operadors.

Dades generals


Denominación

Estatut duaner de la mercaderia: Autorització per a expedir una prova d'estatut de la UE a operadors.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de concessió d'autorització a operadors per a emetre una prova de l'estatut de les mercaderies com a pertanyents a la Unió Europea.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud.
Tramitació: Verificació dels requisits exigits per poder obtenir l'autorització corresponent.
Finalització: Acord de l'òrgan competent per a concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero