Procediment

Formalitats duaneres: Autorització de declaració simplificada habitual.

Dades generals


Denominación

Formalitats duaneres: Autorització de declaració simplificada habitual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari de concessió d'autorització a operadors per declarar mitjançant declaració simplificada.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

D'acord amb les dades de l'annex A del Reglament Delegat (UE) 2015/2446

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de la sol·licitud.Tramitació: Verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Finalització: Acord de l'òrgan competent per a concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

120 dies naturals

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero