Procediment

Formalitats relatives a l'arribada i l'eixida de mercaderies: Magatzem de depòsit temporal.

Dades generals


Denominación

Formalitats relatives a l'arribada i l'eixida de mercaderies: Magatzem de depòsit temporal.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització dels magatzems de depòsit temporal (MDT).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici:
Presentació de la sol·licitud
Tramitació:
Verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Finalització:
Acord de l'òrgan competent per a concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero