Procediment

Formalitats duaneres: Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana

Dades generals


Denominación

Formalitats duaneres: Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització de simplificació en la determinació del valor en duana de l'article 73 del Codi Duaner de la Unió

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

La documentació exigida per la normativa.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud.
Tramitació: verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Finalització: Acord de l'òrgan competent per tal de concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Sol·licitud (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero