Procediment

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'aplique l'art. 163 del Reglament Delegat

Dades generals


Denominación

Règims especials: Autorització de la utilització de la importació temporal, la destinació final, el perfeccionament actiu o el perfeccionament passiu en situacions en què s'aplique l'art. 163 del Reglament Delegat

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Sol·licitud d'autorització per a acollir-se a determinats règims especials duaners en cas d'aplicació de l'article 163 del Reglament Delegat (UE) 2016/341 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

documentació exigida per la normativa

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud.
tramitació: verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Finalització: Acord de l'òrgan competent per tal de concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero