Procediment

Registres i censos: Registre d'exportadors registrats (REX)

Dades generals

Denominación

Registres i censos: Registre d'exportadors registrats (REX)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment duaner de registre d'operadors en el Registre d'Exportadors.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud a través de l'oficina virtual de Duanes i IE
Tramitació: verificació per part de l'òrgan competent dels requisits establits per a efectuar el registre.
Finalització: concessió o denegació de la inscripció en el Registre d'Exportadors (REX).

Formularis

Sol·licitud d'alta en el REX (tramitació electrònica)

Termini de resolució

120 dies naturals

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha de dirigir a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte recorregut.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero