Procediment

Trànsit: Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Dades generals


Denominación

Trànsit: Ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització. Procediment d'autorització de la simplificació d'ús d'un document de transport electrònic com a declaració de trànsit

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic. Seu electrònica de l'Agència Tributària

Documentació

Sol·licitud segons l'annex A del Reglament UE delegat 2446/2015.

Fases del procediment/servei

1. Presentació de la sol·licitud.
2. Verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
3. Acord de l'òrgan competent per a concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Sol·licitud segons l'annex A del Reglament UE delegat 2446/2015 (tramitació electrònica)

Termini de resolució

120 dies naturals

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: en el termini d'un mes, amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vol recórrer, fent constar que contra este acte no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero