Procediment

Formalitats duaneres: Autorització d'autoavaluació

Dades generals


Denominación

Formalitats duaneres: Autorització d'autoavaluació

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de la facilitat prevista en l'article 185 del Codi Duaner, per la qual les autoritats duaneres podran autoritzar un operador econòmic a efectuar determinades formalitats duaneres.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Fases del procediment/servei

Inici: presentació de la sol·licitud
Tramitació: Verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Finalització: Acord de l'òrgan competent per a concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Sol·licitud segons l'annex A del Reglament UE delegat 2446/2015 (tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero