Procediment

Règims especials: Autorització de transferència de drets i obligacions en la destinació final (TORO)

Dades generals

Denominación

Règims especials: Autorització de transferència de drets i obligacions en la destinació final (TORO)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Autorització. Procediment d'autorització per a la cessió de mercaderies de destinació final.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic.
Oficines de l'Agència Tributària

Documentació

Documentació exigida per la normativa.

Fases del procediment/servei

Presentació de la sol·licitud per part de l'interessat.
Verificació dels requisits exigits per a poder obtindre l'autorització corresponent.
Acord de l'òrgan competent per a concedir o denegar l'autorització sol·licitada.

Formularis

Presentació de la sol·licitud segons les guies de la Comissió Europea (tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Órgano de resolución

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vullga recórrer, fent constar que contra este no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es puga entendre resolt el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE 10-octubre-2013).

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015,por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (DOUE 15-marzo-2016).

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015,por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE 29-diciembre-2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015,por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DOUE 29-diciembre-2015).